UniFlood C Pro

BVP372 18LED 27K 220V 45 50W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 2615 lm, 50 W, 827 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401774563
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950438799