UniFlood C Pro

BVP372 18LED 27K 220V 30 50W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 3485 lm, 50 W, 827 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401774543
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950436399