UniFlood C Pro

BVP372 16LED RGBWW 220V 10 DMX 40W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 1515 lm, 40 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401774453
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950427199