UniFlood C Pro

BVP372 16LED RGBNW 220V 60 DMX 40W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 1360 lm, 40 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401774443
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950426499