UniFlood C Pro

BVP372 16LED 40K 220V 15 40W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 2990 lm, 40 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401774323
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950414199