UniFlood C Pro

BVP372 16LED 30K 220V 45 DMX 40W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 2075 lm, 40 W, 830 ánh sáng trắng ấm, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401774273
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950409799