UniFlood C Pro

BVP372 16LED 30K 220V 30 40W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 3040 lm, 40 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401774243
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950406699