UniFlood C Pro

BVP372 16LED 30K 220V 15 40W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 2680 lm, 40 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401774223
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950404299