UniFlood C Pro

BVP372 16LED 30K 220V 10 40W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 2570 lm, 40 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401774203
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950402899