UniFlood C Pro

BVP372 16LED 27K 220V 60 DMX 40W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 1925 lm, 40 W, 827 ánh sáng trắng ấm, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401774193
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950401199