UniFlood C Pro

BVP372 16LED 27K 220V 60 40W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 2115 lm, 40 W, 827 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401774183
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950400499