UniFlood C Pro

BVP372 16LED 27K 220V 10 DMX 40W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 2240 lm, 40 W, 827 ánh sáng trắng ấm, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401774113
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950393999