UniFlood C Pro

BVP372 15LED RGB 220V 60 DMX 40W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 1110 lm, 40 W, RGB, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401774093
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950391599