UniFlood C Pro

BVP372 15LED RGB 220V 15 DMX 40W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 1350 lm, 40 W, RGB, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401774063
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950388599