UniFlood C Pro

BVP372 15LED RGB 220V 10 DMX 40W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 1295 lm, 40 W, RGB, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401774053
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950387899