UniFlood C Pro

BVP371 12LED RGB 220V 30 DMX 24W HE

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 1040 lm, 24 W, RGB, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401773923
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950374899