UniFlood C Pro

BVP371 12LED RGB 220V 15 DMX 24W HE

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 920 lm, 24 W, RGB, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401773913
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950373199