UniFlood C Pro

BVP371 12LED 40K 220V 60 24W HE

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 1570 lm, 24 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401773883
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950370099