UniFlood C Pro

BVP371 12LED 40K 220V 30 DMX 24W HE

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 1985 lm, 24 W, 840 trắng trung tính, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401773853
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950367099