UniFlood C Pro

BVP371 12LED 30K 220V 60 DMX 24W HE

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 1290 lm, 24 W, 830 ánh sáng trắng ấm, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401773793
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950361899