UniFlood C Pro

BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 1780 lm, 24 W, 830 ánh sáng trắng ấm, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401773753
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950357199