UniFlood C Pro

BVP371 12LED 30K 220V 10 24W HE

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 1635 lm, 24 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401773703
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950352699