UniFlood C Pro

BVP371 12LED 27K 220V 60 24W HE

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 1345 lm, 24 W, 827 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401773683 Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950350299