UniFlood C Pro

BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 1705 lm, 24 W, 827 ánh sáng trắng ấm, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401773653 Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950347299