UniString

BWS302 8LED 40K 24V A LR N10P20

Mô tả sản phẩm

UniString, 134 lm, 20 W, Trắng trung tính, 85° x 110°, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401754162 Mã đơn hàng đầy đủ: 872016974816399