UniString

BWS301 6LED 40K 24V S TM N16P12

Mô tả sản phẩm

UniString, 108 lm, 24 W, Trắng trung tính, 110° x 110°, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401753452
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016974777799