UniString

BWS300 4LED 40K 15V S TM N16P12

Mô tả sản phẩm

UniString, 71 lm, 16 W, Trắng trung tính, 110° x 110°, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401753012
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016974740199