UniString

BWS300 4LED 27K 15V S N16P12

Mô tả sản phẩm

UniString, 67 lm, 16 W, Ánh sáng trắng ấm, 110° x 110°, Cấp an toàn III

Mã đơn hàng: 911401752922
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016974733399