Chấn lưu bán song song HID Cơ bản cho bóng đèn SON/CDM/MH

Chấn lưu từ đơn giản, mạnh mẽ