Tụ điện cho mạch điện của bóng đèn HID

CA 50FT28

Mã đơn hàng: 913710012491
Mã đơn hàng đầy đủ: 697480505051200