Tụ điện cho mạch điện của bóng đèn HID

CP 32CT28

Mã đơn hàng: 913710012391
Mã đơn hàng đầy đủ: 697480505049900