Tụ điện cho mạch điện của bóng đèn HID

CP 25BU28

Mã đơn hàng: 913710012291
Mã đơn hàng đầy đủ: 697480505047500