Tụ điện cho mạch điện của bóng đèn HID

CP 12BO28

Mã đơn hàng: 913710011991
Mã đơn hàng đầy đủ: 697480505043700