Biến thế điện tử

ET-E 60 220-240V 50/60Hz

Mã đơn hàng: 913710031101 Mã đơn hàng đầy đủ: 697013372901400