EB-Certalume cho bóng đèn TL5

EB-Ci 1-2 14-28W 220-240V 50/60 Hz

Mã đơn hàng: 913713043280
Mã đơn hàng đầy đủ: 694793913355000