Đèn MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient

MAS LEDtube 1200mm UE 13.5W 840 T8

Mã đơn hàng: 929003067002 Mã đơn hàng đầy đủ: 871951433972900