CorePro LEDtube EM/Mains T8

CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 AP I

Mã đơn hàng: 929003547208
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016927700700