CorePro LEDtube EM/Mains T8

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 AP I

Mã đơn hàng: 929003519808
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016927712000