TL5 Essential HE Super 80

28 W G5 Warm white Linear fluorescent tube

Mã đơn hàng: 927926783058
Mã đơn hàng đầy đủ: 871150057043755