TL5 Essential HE Super 80

14 W G5 Warm white Linear fluorescent tube

Mã đơn hàng: 927925983058
Mã đơn hàng đầy đủ: 871150057031455