RoadFlair

BRP391 LED100/NW 70W 220-240V DM PSR

Mô tả sản phẩm

RoadFlair, 9957 lm, 70 W, 740 trắng trung tính, Tương tự, Cấp an toàn I, Lắp ngang với đường kính 48 đến 60 mm

Mã đơn hàng: 911401862198 Mã đơn hàng đầy đủ: 911401862198