RoadFlair

BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM

Mô tả sản phẩm

RoadFlair, 4999 lm, 36 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I, Lắp ngang với đường kính 48 đến 60 mm

Mã đơn hàng: 911401861898 Mã đơn hàng đầy đủ: 911401861898