RoadFlair

BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM

Mô tả sản phẩm

RoadFlair, 5624 lm, 41 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I, Lắp ngang với đường kính 48 đến 60 mm

Mã đơn hàng: 911401861798 Mã đơn hàng đầy đủ: 911401861798