Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý

  Warranties

  Digital Xenon

  Lamp Model Number   Warranty Hours

  Philips XDC 1200B                                               3000


  Philips XDC 2000B                                               2400


  Philips XDC 2200B                                               1500


  Philips XDC 3000B                                               1500


  Philips XDC 3001B                                                1500


  Philips XDC 4000B                                               1000


  Philips XDC 4500B                                                1000


  Philips XDC 6000B                                                600


  Philips XDC 6500B                                                500


  Philips XDC 2000C                                                2400


  Philips XDC 3000C                                                1500


  Philips XDC 3001C                                                 1500


  Philips XDC 4500C                                                1000


  Philips XDC 6000C                                                 600


  Philips XDC 4000N                                                 650

   

   

   

  Lamp Model Number    Warranty Hours

  Philips XDC 4002N                                               1000


  Philips XDC 4500N                                               900


  Philips XDC 6000N                                               600


  Philips XDC 2000S                                                2400


  Philips XDC 3000S                                                1000


  Philips XDC 4200S                                                 600

   

  Philips XDC 2000NH                                              1800


  Philips XDC 3000NH                                              1200


  Philips XDC 4200NH                                              700


  Philips XDC 4200SL                                                850


  Philips XDC 3000TA                                               1500


  Philips XDC 4500TA                                               1000


  Philips XDC 6000TA                                               600


  Philips XDC 6500TA                                               500


   

  Helios® Xenon

  Lamp Model Number   Warranty Hours

  Philips LTIX 2000W HEH                                  1800


  Philips LTIX 2500W HEH                                   1200


  Philips LTIX 3000W HEH                                   1200


  Philips LTIX 4200W HEH                                    700

     Lamp Model Number   Warranty Hours

  Philips LTIX 2000W HEHS                                  1800


  Philips LTIX 3000W HEHS                                  1200


  Philips LTIX 4202W HEHS                                   700


  Philips LTIX 7000W HEHS                                   600


   

  Standard Xenon

  Lamp Model Number    Warranty Hours

  Philips LTIX 2000W H                                 2400


  Philips LTIX 3000W H                                 1500


  Philips LTIX 4200W H                                 1000


  Philips LTIX 5001W H                                  800


  Philips LTIX 7000W H                                 600


  Philips LTIX 2000W HS                               2400


  Philips LTIX 2500W HS                               1200


  Philips LTIX 3000W HS                               1500


   

  Lamp Model Number    Warranty Hours

  Philips LTIX 4500W HS                                    1000


  Philips LTIX 5000W HS                                    800


  Philips LTIX 6000W HS                                    600


  Philips LTIX 7000W HS                                     600


  Philips LTIX 3000W HTP                                  2400


  Philips LTIX 4000W HTP                                  1200


  Philips LTIX 6000W HTP                                  600