Bảo hành

Đèn Xenon kỹ thuật số

Số model của đèn Thời hạn bảo hành

Philips XDC 1200B

3000

Philips XDC 2000B

2400

Philips XDC 2200B

1500

Philips XDC 3000B

1500

Philips XDC 3001B

1500

Philips XDC 4000B

1000

Philips XDC 4500B

1000

Philips XDC 6000B

600

Philips XDC 6500B

500

Philips XDC 2000C

2400

Philips XDC 3000C

1500

Philips XDC 3001C

1500

Philips XDC 4500C

1000

Philips XDC 6000C

600

Philips XDC 4000N

650

Số model của đèn Thời hạn bảo hành

Philips XDC 4002N

1000

Philips XDC 4500N

900

Philips XDC 6000N

600

Philips XDC 2000S

2400

Philips XDC 3000S

1000

Philips XDC 4200S

600

Philips XDC 2000NH

1800

Philips XDC 3000NH

1200

Philips XDC 4200NH

700

Philips XDC 4200SL

850

Philips XDC 3000TA

1500

Philips XDC 4500TA

1000

Philips XDC 6000TA

600

Philips XDC 6500TA

500

Helios® Xenon

Số model của đèn Thời hạn bảo hành

Philips LTIX 2000W HEH

1800

Philips LTIX 2500W HEH

1200

Philips LTIX 3000W HEH

1200

Philips LTIX 4200W HEH

700

Số model của đèn Thời hạn bảo hành

Philips LTIX 2000W HEHS

1800

Philips LTIX 3000W HEHS

1200

Philips LTIX 4202W HEHS

700

Philips LTIX 7000W HEHS

600

Đèn Xenon tiêu chuẩn

Số model của đèn Thời hạn bảo hành

Philips LTIX 2000W H

2400

Philips LTIX 3000W H

1500

Philips LTIX 4200W H

1000

Philips LTIX 5001W H

800

Philips LTIX 7000W H

600

Philips LTIX 2000W HS

2400

Philips LTIX 2500W HS

1200

Philips LTIX 3000W HS

1500

Số model của đèn Thời hạn bảo hành

Philips LTIX 4500W HS

1000

Philips LTIX 5000W HS

800

Philips LTIX 6000W HS

600

Philips LTIX 7000W HS

600

Philips LTIX 3000W HTP

2400

Philips LTIX 4000W HTP

1200

Philips LTIX 6000W HTP

600