Hệ thống phụ chạy bằng tấm thu năng lượng mặt trời

140Wp Vertical Panel Subsystem Vmpp 36V

Mã đơn hàng: 911401822002
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951450748700