Hệ thống phụ chạy bằng tấm thu năng lượng mặt trời

310W 36V Panel subsystem Vmpp 37.13V

Mã đặt hàng: 911401804502
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401804502