Hệ thống phụ chạy bằng tấm thu năng lượng mặt trời

315W 36V Panel subsystem Vmpp 37.37V

Mã đơn hàng: 911401804402
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401804402