Hệ thống phụ chạy bằng tấm thu năng lượng mặt trời

130W 19V Panel subsystem Vmpp 20.16V

Mã đơn hàng: 911401804002
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016951902299