Hệ thống phụ chạy bằng tấm thu năng lượng mặt trời

155W 17V Panel subsystem Vmpp 18.93V

Mã đơn hàng: 911401803902
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972923099